Notificació d'Accidents

En cas de patir un accident esportiu durant la pràctica del triatló, tant en entrenament com en competició, cal seguir els següents passos:

  • Anar al servei d'urgències d'un centre concertat per Generali durant les 48h posteriors a l'accident. De no tenir un de proper, si és una urgència vital, podrà anar a centres de la Seguretat Social. 

  • Cal notificar l'accident amb la major brevetat possible a HOWDEN al 902 551 587 (horari laboral) o al 902 053 902 (urgències 24h), per sol·licitar el Part d'Accident. S'haurà de retornar degudament emplenat junt amb l'informe mèdic.
  • Un cop Generali verifica que l'accident té cobertura, es facilitarà autorització per la següent consulta.
Per més informació, consultar el Protocol d'Actuació en Cas d'Accident Esportiu